«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ خرداد ۲۰, یکشنبه

این همان زمینه ی مشترکی است که همه ی ما را به هم می پیوندد

همه ی شما با کاسه بشقاب های چینی آشنایید و اگر پیش تر هم آشنا نبودید، در این میان بیگمان آشنا شده اید؛ این همان زمینه ی مشترکی است که همه ی ما را به هم پیوند می دهد و جایی شایسته در «جامعه جهانی» به ما می بخشد.* طرح این زمینه ی مشترک از آنِ بنیانگزار چین نوین: «مائو تسه تونگ» است که جداگانگی راهِ کشورهای «جهان سوم» از کشورهای نامور به «جهان نخست» و «جهان دوم» را بازشناخت؛ ولی نتوانست برای آن کاربردی درخور بیابد. این زمینه ی مشترک بکوشش رهبر بلندپایه ی چین: «دنگ ژیائوپینگ» که دریافت «گربه، چه سیاه، چه سپید، باید بتواند موش بگیرد»، سوراخی درخور یافت و سپس از سوی من، سویه ای کاربردی پیدا نمود. دیگر زشت است، گربه ـ و آماج سخنم در اینجا گربه های کنونی این سویِ جهان است! ـ موش را همانگونه آغشته به خاک و خُل با بنجه های خون آلود نوش جان کند و افزون بر آنکه باید دست و پایش را خوب بشوید و حتا اگر شده، دندان هایش را مسواک بزند، باید موش را در بشقاب نهاده، بخورد یا چنانچه از آن سوپی آماده شده، کاسه ای برای خوردن داشته باشد؛ وگرنه، «جامعه جهانی» به ما همانگونه خواهد نگریست که پیش تر می نگریست: آسیایی درنده!

 از زبانِ آن کاسه بشقاب فروش چینی:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۷

* امیدوارم برداشت نابجا شود؛ به باور من که جای پرداختن به آن در اینجا نیست و  با نادیده گرفتن آماج های کوته بینانه ی این کاسه بشقاب فروش چینی یا آن مافیوز روسی که هر دو گرایش های پنهان و آشکاری به کشورهای امپریالیستی باخترزمین دارند و خواب پنبه دانه ایِ شناخته شدن به عنوان هموندانی با هوده ی برابر، هوده ای که حتا هم اکنون نیز میان گرگان و گرازهای امپریالیست و شغال های دنباله روی کوچک تر آنان از هستی برخوردار نیست، در سر می پرورانند، «سازمان همکاری شانگهای» از چشم انداز خوبی برای گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی بر بنیاد همزیستی آشتی جویانه ی کشورهای هموند و نیز برقراری پیوندهای تازه تر با دیگر کشورهای جهان از آن میان با گروهبندی نامور به «بریکس» که چند هموند آن در این سازمان نیز هستند، برخوردار است و از دید من، حتا می تواند در شرایط چرخش بزرگ و موج نیرومندِ دیگری بسوی چپ که همه ی زمینه های آن در افق پیداست، زمینه ای برای پیدایش اردوگاه سوسیالیستی آینده و سراشیبی مرگبار سامانه ی بی سر و سامانِ سرمایه داری امپریالیستی باشد.   ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۷

زیرنویس تصویر:
«شی جین‌پینگ»، رییس‌جمهوری چین، شب شنبه، میزبان سران «سازمان همکاری شانگهای» و هموندان دیده بان آن از آن میان، ایران بود. او در مهمانی شام گفت:
«این سازمان در پیِ راهی برای یافتنِ زمینه‌های مشترک است. آن هنگام که جداگانگی ها را کنار می‌نهیم و همکاری ‌های سودمند برای همه ی هموندان را در پیش می‌گیریم، پشتیبانی ”جامعه جهانی“ را نیز بدست آورده ‌ایم.»

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!