«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ خرداد ۸, سه‌شنبه

می بایستی خوب می گشتم تا کلیدی که به این قفل بسته و زنگ زده بخورد را بیابم

«اگر فرانسه [جُستار را] نادیده می گرفت، هم اکنون که با شما سخن می گویم در لبنان جنگ درگرفته بود ... باید یادآوری کنم که نخست وزیر [اُلاغ بچه ی لای حریر بزرگ شده!] برای چند هفته در عربستان بازداشت بود.»*

دنباله گفته های «کَپَک فرانسوی»:
کار چندان دشواری نبود؛ ولی با این همه باید خوب و کانونمند می اندیشیدم تا راهی درخور برای آن بیابم. می دانید که این ها همه شان تا چه اندازه کینه جو و کوته بین هستند و چیزی که در مغزشان فرو رفت به آسانی بیرون آوردنی نیست. خوب! کینه جویی که با سیاست سازگار نیست و کوته بینی در سیاست از آن بدتر، گاه هرچه ریسیده ای را پنبه می کند. این یکی، دو پایش را در یک کفش کرده بود که چاره ای جز جنگ با لبنان نیست. من هم می دانستم که آن همه جنگ ابزار که از این کچلِ موفرفری لندهور و انگلیس و از خودمان خریداری کرده اند را می خواهند بکار بیندازند و بیازمایند. برای این ها جنگ، گونه ای بازی است و آن هواپیماها و تانک ها و جنگ ابزارهای پیشرفته ی دیگر نیز اسباب بازی! پول دارند دیگر! میلیاردها دلار درآمد نفتی ماهیانه و سالیانه که میان تخم و ترکه ی خاندان سعود بخش می شود و نمی دانند با آن چکار کنند. یادتان هست که چه اندازه بمب و موشک، بجا و بیجا روی سر مردم یمن ترکاندند و هنوز هم می ترکانند؟

به هر رو از زبان کشیش بلندپایه ای برایش گفتم که همین چند شب پیش، لویی چهاردهم با جامه ای ژنده و استخوان هایی بیرون زده از زیر آن به خوابش آمده و سخت برآشفته اش کرده است که چرا گذاشتید عربی تازی به نام من در سرزمین فرانسه کاخ بسازد** و آبرویم را ببرد! خوشبختانه، وی از چند و چون کار و اینکه آن کشیش چه کسی است یا من چگونه از این ماجرا آگاه شده ام، چیزی نپرسید و چوبی که در هوا بلند شده بود را دید. آدم چیزفهم، همین است دیگر! درست است که در آن بیابان، کلیددار خانه ای به نام خداست و بیش تر با جُستارهای آسمانی سر و کار دارد؛ ولی چالش های زمینی و در این مورد، این نکته که ممکن است دولت فرانسه، دست روی آن کاخ و سایر دارایی های وی و خانواده اش در اینجا بگذارد را نیک دریافت و کم مانده بود، اشکش سرازیر شود. می بینید؟! کار چندان دشواری نبود؛ ولی، می بایستی خوب می گشتم تا کلیدی که به این قفل بسته و زنگ زده بخورد را بیابم؛ و یافتم.

ب. الف. بزرگمهر   هشتم خرداد ماه ۱۳۹۷

* «امانوئل مکرون» یا همانا «کَپَک فرانسوی»! در گفتگو با «بی اف ام. تی وی»، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» هشتم خرداد ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

** «قیاقه شش در چهار نگیر برای ما!»، ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ اسپند ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!