«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۹, چهارشنبه

دختر کو ندارد نشان از پدر ...

آن خانواده از دیرباز نوکر و مزدور انگلیس بوده اند

نماینده مجلس فرمایشی به نام نقوی حسینی از زبانِ وزیر اطلاعاتِ «دولت زهدان اجاره ای» گفته است که درباره ی خبرچین بودن دختر «نشانه خدا»: آملی لاریجانی، بررسی کارشناسی انجام پذیرفته و روشن شده که «همه این ادعاها دروغ و کذب محض بوده است».

با خود می اندیشم:
وی یا هر خر دیگری چنین چیزی بگوید، بویژه چنانچه در جایگاهی چون وزیر اطلاعات رژیم ایران برباددهِ سگ مذهبان تبهکار نیز تمرگیده باشد، تنها و تنها نشانه ی دست اندر کار بودن خود وی در خبرچینی بسود انگلیس یا هر کشور دیگری است؛ زیرا آن خانواده از دیرباز نوکر و مزدور انگلیس بوده اند. برای هیچ و پوچ یا از سرِ بازیگوشی با واژه ها نبوده و نیست که اینجانب در نوشته هایم از آن سه برادر مزدور، همواره با برنام «برادران تازی ـ انگلیسی» یاد نموده ام. این نیز بماند که بنا بر نمودها و نشانه های فراوان، نمونه هایی چون آن ها در دَم و دستگاه چنان رژیمی ضدّ ملی و تبهکار کم نیستند و در این مورد، چیزی جز این نمی توانم بگویم که:
دختر کو ندارد نشان از پدر
تو ایرانی خوانَش، نخوانَش دختر*

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

* با الهام از سروده ی «پسر کو ندارد نشان از پدر    تو بیگانه خوانَش، نخوانَش پسر» و دستبردی درخورِ آن نوکران بیگانه ی ایران بربادده!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!