«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۳, یکشنبه

آقا بیشعور عوضی! آزار جانوران نیز بزهکاری بشمار می آید؛ چه برسد به مردم آزاری!

در بسیاری از کشورهای جهان، آزار جانوران نیز بزهکاری بشمار می آید؛ چه برسد به مردم آزاری و از آن بدتر، کتک زدن آموزگاران!

گفته های زیر از آنِ نماینده ی «مجلس فرمایشی» دستچین شده ی خودت است؛ نه دیگران که همه ی آن ها را با عنوانی که بسیار ریشخندآمیز شده، «دشمن» می خوانی:
«کدام عقل سلیمی می‌گوید معلم را کتک بزنید و زندانی کنید؟ جای معلم کلاس است؛ نه زندان.» (تصویر پیوست)

می بینی مردک نابکار، میان سخن سرایی و بزبان کژدم گزیده ات: «تکریم» آموزگار و بالا بردنش تا جایگاه پیامبران با آنچه در کردار رخ می دهد، زمین تا آسمان است؟

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!