«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۱ آذر ۲۵, شنبه

آقایان! پرونده ی کهریزک را بازگشایی کنید! رویدادهای مثبت آن را نادیده گرفته اید!


عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:
تازه درهمان پرونده کهریزک شما اتفاق‌های مثبت را در نظر نمی‌گیرید؟

خبرنگار:
ـ کدام اتفاق مثبت را در مورد کهریزک باید در نظر بگیریم؟

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس:
مثل این می‌ماند که یک پزشک‌ که عمل ختنه انجام دهد از هزار ختنه ٩٩٩ تا را درست انجام دهد و در یک مورد اشتباه کند که شما الان همان یکی را می‌بینید. شما باید همه ی ختنه‌ها را با هم ببینید. آقای دکتر مرتضوی آن ماجراها را مدیریت کرد. تا آن‌جایی که من خبر دارم در جریان وقایع سال ٨٨ کسانی بودند که ۷٠٠ هزارتومان برای هر ٢٤ ساعت می‌گرفتند که فتنه کنند.

از کجا می‌گرفتند؟

از منابع خارجی.

آن افراد از کجا می‌آمدند؟

این‌ها برای براندازی نظام آمده بودند.

و چطور این ۷٠٠ هزار تومان به آن‌ها پرداخت می‌شد؟

اگر پرداخت نمی‌شده پس علت این‌که گفتند این‌ها به خارج وصل هستند چه بوده؟!

از «گوگل پلاس» آیت معروفی

پی افزوده:
این آقای به اصطلاح دکتر مرتضوی همانی نیست که به ضرب پول و باندبازی با جاسبی، مدرک دکترا برایش فراهم کردند؟!

شگفت کشوری است، کشورمان:
توی سرِ سگ بزنی، دکتر می ریند!

ب. الف. بزرگمهر    ٢۵ آذر ماه ١٣٩١

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!