«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

بفرمایید اندرون! از در، پنجره، دیوار ...

بفرمایید اندرون!* از در، پنجره، دیوار ... از هر کجا که دلتان خواست! خانه خودتان است؛ قدم تان روی چشم!**

ب. الف. بزرگمهر     ۱۳ اسپند ماه ۱۳۹۴

پی نوشت:

* به گویش قزوینی!

** پیام «آقا بیشعور نظام» به کلان سرمایه داران امپریالیست جهان و عملکرد همه ی دست اندرکاران دزد و دغلش، پس از دستبرد فراقانونی به «اصل ۴۴ قانون اساسی» و بی در و پیکر شدن هرچه بیش تر ایران! 

همین الدنگ، اکنون از «اقتصاد مقاومتی» (بخوان: «اقتصاد مقاربتی») که کاری جز گرانبار کردن بازهم بیش تر دشواری های اقتصادی به دوش توده های مردم ایران نیست، سخن می گوید! می گویند:
رو که نیست؛ سنگ پای قزوین است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!