«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آذر ۲۲, دوشنبه

اگر پیش خودمان آمده بودی ... ـ بازپخشش

بَبَم جان! تا همین گذشته ی نه چندان دور، بسیاری باغبانی از ایرانیان می آموختند؛ تو مغز خر خورده، برای یادگیری آن به استرالیا رفتی؟! خوب! روشن است که باغبانی نمی خواستی بیاموزی یا شاید در آنجا گونه ای دیگر از باغبانی یادت داده اند که ما نمی دانیم. اگر پیش خودمان آمده بودی، فنِّ قلمه و نشا و اینا یادت می دادیم تا روشن شوی! قرآن هم که بحمدلله خوب بلدی

از زبان یک قزوینی در بیت رهبری:   ب. الف. بزرگمهر    هفتم آبان ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/10/blog-post_130.html

زیرنویس تصویر:
منصور غلامی، رییس دانشگاه بوعلی سینای همدان با دکترای باغبانی از استرالیا، وزیر پیشنهادی برای «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» در کابینه ی «زهدان اجاره ای»هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!