«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مهر ۳۰, جمعه

ما اعتراف می کنیم که در هر کاری گند زده ایم؛ لاکن ... ـ بازپخشش

ما اعتراف می کنیم که در هر کاری گند زده ایم؛ لاکن ما که تنها نبوده ایم؛ استغفرالله، «امام زمان»، «عجله الله تعالی فرجه الشریف» و خود ذات باریتعالی هم در کارهای ما دست داشته اند. ما دستورات آن ها را با بصیرت هرچه تمام به اجرا درآورده ایم؛ لاکن می دانید که آنجا آسمان است و اینجا زمین! و آن امام بزرگوار هم که همواره در یکجا تشریف ندارند؛ یک سر دارند و هزار سودا! ... پیش می آید دیگر؛ انشاء الله به بزرگی خودتان ببخشید ...

از زبان مردک دَبَنگ که افزون بر شاه گوربگور شده، روی شاه سلطان حسین را نیز سپید نموده و حتا این جربزه را در خود نمی بیند که بگوید: ما بابصیرت هرچه بیش تر به همه چیز گند زده ایم و سرتاپای ایران را آلوده ایم!

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/11/blog-post_6.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!