«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۸, شنبه

دایره ی خِرَد ما ... ـ بازپخشش

دایره ی خِرَد ما میان بازوان همین کژدم لمیده روی پرچم ایران می گنجد؛ فراتر از آن، نه جایی را می شناسیم و نه می خواهیم بشناسیم.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/05/blog-post_13.html

زیرنویس تصویر:

«قانون اساسی به هیچ ارگانی چنین حقی را نداده که مانع مسافرت یک فرد از یک استان به استانی دیگر شود ... نباید تنگ‌نظری در کشور وجود داشته باشد و [باید نهادها و ارگان‌ها] دایره فکرشان را وسیع کنند.» از گفته های مولوی عبدالحمید در نماز آدینه ی ۱۴ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!