«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۲۳, پنجشنبه

تنها با آماج سرنگونی خرموش ها و سمتگیری برنامه ریزی شده در آن چارچوب ـ بازانتشار

هر کنشی رستایی ـ سیاسی، تنها با آماج سرنگونی خرموش ها و سمتگیریِ تا آنجا که شدنی است، برنامه ریزی شده در آن چارچوب از آرش و مانش برخوردار خواهد شد؛ وگرنه بجایی نخواهد رسید.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/12/blog-post_74.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!