«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ بهمن ۲۰, دوشنبه

کارنامه ی آدمی* ـ بازانتشار

«توماری که کارنامه ی نیک و بدِ آدمی است و در سراسر زندگی هر کس از سوی دو فرشته ی ویژه که بر دوش راست و چپ وی نشسته اند، نوشته می شود. فرشته ی روی دوش راست، رفتار و کردار خوب و پسندیده را می نویسد و فرشته ی روی دوش چپ، رفتار و کردار بد و گناهان را!

از همان آغاز زندگی، هرچه از آدمی سر می زند، چه خوب و چه بد، در آن دو تومار نوشته می شود تا در روز رستاخیز، رفتار و کردار خوب و بد آدم در ترازوی دادگستر خداوند کشیده شود:
آنکه کفه ی رفتار و کردار خوبش می چربد، روانه ی بهشت برین شده و آن دیگر که کفه ی رفتار و کردار بدش، سنگین تر است به دوزخ رهسپار می شود. در این میان، بیگمان میانجیگری پیامبران و امامان نیز در میان است ... فرشتگان دوش راست و چپ به ترتیب، «عتیب» (عتید) و «رغیب» (رقیب) نام دارند.

در مزدیسنا، فرشته ای یگانه، به کار بررسی و وارسی رفتار و کردار آدمی گماشته شده که «گوشوروَن» نامیده می شود ... دیوان دادگستری پروردگار در مزدیسنا به نام «آکا» خوانده می شود. گوشوروَن در اینجا به کردار و رفتار خوب و بد هر کس گواهی می دهد و پس از آن آدمیان از «چینَوَت بُهل» (cinavat-puhl) یا همانا «پل صراط» عبور داده می شوند.»**

هنگامی که این نوشته ی بامزه درباره ی فرشتگان چپ و راست و وزن کشی کردار نیک و بد در ترازوی خداوند را می خواندم، بر حال و روزِ فرشته ی روی شانه ی چپ افسوس خوردم و با خود گفتم:
«خداوند دینِ اسلام در اینجا نیز میان فرشتگان تبعیض قائل شده است ...» سپس یاد «لیندن جانسون»، یکی از روسای جمهور ایالات متحد در سال های دورتر افتادم که خبرنگاران درباره ی وی به شوخی نوشته بودند:
«... نمی تواند همزمان فوتبال آمریکایی تماشا کند و آدامس بجود!» و بازهم در اندیشه فرو رفتم که شاید به همین دلیل، پروردگار جهان اسلام یا همانا: «الله» که بر هم چیز آگاه است و بی اِذنِ وی برگ از درخت فرو نمی افتد، اینچنین از سنگینی کار و بارِ آن دو فرشته کاسته و کارشان را ساده تر نموده است ...

با این همه، می پندارم که خدای دین زرتشتیان که فرشته ای یگانه را مسوول و پاسخگوی رفتار و کردار نیک و بد هر آدم نموده بود، دادگرتر از الله اسلام باشد. نمی دانم! شاید هم دلیلش این بوده که فرشتگان زرتشتی از هوش یا گنجایش مغزی بیش تری برخوردار بوده و هستند. خدا می داند (الله اعلم!) 

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/10/blog-post_5790.html

* در کتاب کوچه، «حرف الف»، دفتر دوم از زنده یاد احمد شاملو با عنوان «نامه ی اَعمال» آمده است!

** این نوشته از سوی اینجانب، پارسی نویسی و ویرایش درخور شده است. بخش هایی از آن را پیراسته و برنام نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!