«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۴, دوشنبه

تو دیگر برای چه بخود می بالی؟! ـ بازانتشار

ـ تو دیگر برای چه بخود می بالی؟! هر روز بسان تندیسی اینجا سیخ ایستادن و میخ شدن که بالیدن ندارد. شاید دلت هم می خواهد هفتاد ـ هشتاد سال همین کار را پی گیری و برای دیگران قُمپُز در کنی که هموند «گارد افتخار» بوده ای؟ این هم شد کار؟!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/10/blog-post_13.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!