«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۲۱, شنبه

... نگاه تان را حتا یک دم از پاهای مان برنگیرید! ـ بازپخشش

پیام نوروزی مردک اسب چهره:
«دست دوستی ما به سوی مردم ایران گشوده می‌ماند ...»* ولی نگاه تان را حتا یک دم از پاهای مان برنگیرید! ما همانگونه که شما یا هر ملت دیگری را با دست پیش می کشیم و در سینه آنچنان می فشاریم تا خرد و خاکشی شوید با پا نیز چنان پس می زنیم که له و لورده شوید!

ب. الف. بزرگمهر   یکم فروردین ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/03/blog-post_33.html

* از رسانه های امپریالیستیهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!