«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۲۹, دوشنبه

ناسلامتی ما آقا هستیم ... ـ بازانتشار

ناسلامتی ما آقا هستیم. دستت را باز گذاشتیم تا برای «جامعه جهانی»، نمایش دمکراسی و اپوزیسیون درون «نظام» بدهی؛ ولی نگفتیم تا آن اندازه زبان درازی کنی و پایت را از گلیم بافته شده برایت درازتر کنی که خدای نکرده «نظام» به خطر بیفتد. مگر ما بلد نیستیم چون تو به «شیطان بزرگ» چشمک بزنیم؟! شش استاد بزرگ حوزه همه ی زورشان را زدند؛ ولی نتوانستند به تو «درس خارج» بیاموزند و ناچار شدی آن را در انگلیس بگذرانی. خوب! ما هم «درس خارج» می دهیم و برخی از همین آقایان بر سرِ کار،  آن را پیش خودمان آموخته و بحمدلله با کامیابی پله ای فراتر رفته اند. چرا پیش خودمان نیامدی، این درس را بیاموزی؟! هنوز هم دیر نیست و با آنکه سن و سالی از تو گذشته و می دانیم چون خودمان در ریاضیات و اینا ضعیفی، می توانی به کلاس ما بیایی. ترس هم بخود راه نده! ما مانند آن استادان، چندان سختگیر نیستیم و با نرمش، همه ی آن چیزهایی از «درس خارج» که بد آموخته ای یا از بنیاد نیاموخته ای را به تو یاد خواهیم داد. از این ها که بگذریم، یادت نرود که ما همواره نیازمند یک یا چند بز بلاگیر در کنار خود هستیم؛ می توانی چنین نقشی را بازی کنی و بگاه بایسته بلاگیر ما شوی، بسم الله؛ وگرنه، همانگونه که پیش تر هشدار داده بودیم، آن نیمه ی دیگرت در زیر زمین را بیرون خواهیم آورد!

ب. الف. بزرگمهر   هشتم شهریور ماه ۱۳۹۶

http://www.behzadbozorgmehr.com/2017/08/blog-post_38.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!