«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۳, چهارشنبه

تو که یک درصدی و نود و نه درصدی نمی فهمی، هان؟ ـ بازانتشار

می فهمی چی می گم؟ تو که نیومدی منُ بخوری؟! من خودم هم گرسنه ام؛ بذار برم چیزی پیدا کنم، بخورم؛ بعد تو منُ بخور. تو که یک درصدی و نود و نه درصدی نمی فهمی، هان؟ من هم هر چی خواهرم برام گفت، خوب نفهمیدم؛ ولی این دور و بر بجز چند تایی شکم گنده، همه گرسنه اند. شما خرسا که یک درصدی و نود و نه درصدی ندارین؛ وگرنه، می فهمیدی من چی می گم! خوب! حالا آقا باش و همینجا بشین تا من برگردم ...

ب. الف. بزرگمهر   سوم اسپند ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/02/blog-post_22.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!