«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲۱, جمعه

تنها کمی آنسوتر ـ بازانتشار

«در کرب و بلا آب نبود  پپسی کولا بود»؛ یک شوخی بچگانه از آنِ سال ها پیش که رژیم خرموش های اسلام پیشه به آن رنگ واقعیت بخشید و جوجه کباب و ماهی پلو را نیز به آن افزود. باید هم چنین باشد؛ هر چه نباشد، سینه زنان حسینی، انرژی بسیاری در آنجا بخرج می دهند و باید آن را جبران کنند. در این سو، تندآبی است سهمناک که همه را با خود می شوید و می برد و گلی چسبناک در پی بر جای می نهد. برای آن ها که شاید اندکی خوشبخت تر از رفتگان هستند، خانه و کاشانه ای درب و داغان، گرسنگی و بی آبی و چشم براه کمکی که در کار نیست و بس!

بیشرف ها تنها به هشدارهای خشک و تهی مغزانه بسنده نموده اند:
«مردم همچنان در آمادگی کامل قرار داشته باشند و هشدارها را جدی بگیرند.» این ها گفته های مشنگی با برنام «دییرکل مدیریت بحران استان خوزستان» است و روشن نیست آماج سخن از اینکه در آمادگی کامل باشند، چیست؟ آمادگی برای شنا؟ پوشیدن جامه های ویژه ی زیر آبی؟ بدوش گرفتن کودکان؟ و چرا خود از کم ترین آمادگی برخوردار بوده و هستند؟ سایر جاها نیز چنین است و تازه این ها مسوولینی هستند که اینجا و آنجا در اروپا و آمریکا و کانادا گم و گور نشده اند؛ "مسوولینی" که بود و نبودشان یکیست:
در کرب و بلا آب نبود  جوجه کباب بود

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/04/blog-post_4.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!