«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۴, پنجشنبه

اگر گوسپندان فرمانبرداری باشید و دنبال هر بزی راه نیفتید ... ـ بازانتشار

من از بهشت آسمان های دور به اینجا آمده ام تا شما را به فرمانبرداری از خدا که خود از تیره ی اویم، راهنمایی کنم. اگر گوسپندان فرمانبرداری باشید و دنبال هر بزی راه نیفتید، شما را به علفزارهای درندشت آسمانی رهنمون می شوم؛ وگرنه، بلای آسمانی را بجان خواهید خرید!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/06/blog-post_56.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!