«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱۰, دوشنبه

بما چه؟! می خواستند انقلاب نکنند ... ـ بازانتشار

می بینید؟! خدای شما همین است که برای انباشتِ هرچه بیش ترِ آن له له می زنید! مردم را با مزخرفات آسمانی ریسمانی نفریبید و به بهشتی در ناکجا آبادِ آسمان وانگذارید! چنانچه جنگی درگیر شود که همه ی زمینه های آن را نیز با نابکاری ها و تبهکاری های بیشمارتان فراهم نموده و میهن باستانی مان را بسوی فروپاشی کشانده اید، همگی شما بی همه چیزها بسوی بهشت های زمینی تان در آنسوی اقیانوس ها خواهید گریخت و مردمی که سر تا پا چاپیده و به خاک سیاه نشانده اید را تنها و بی پناه، پشت سر رها خواهید نمود. بیگمان، هر کدام از شما برای زیر پا نهادن و خشنود نمودنِ وجدان های ناجیزِ سگ مذهب تان، بهانه ای درخور نیز خواهید تراشید که بگونه ای دربرگیرنده در بنیادِ خود، اینچنین در مغزهای وامانده تان بازخواهد تابید:
بما چه؟! می خواستند انقلاب نکنند ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ اَمرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/09/blog-post_6.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!