«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲۸, چهارشنبه

پوشاندن شرمگاه در پیشگاه مقام مُعظّم بیش از اندازه فرزانه ـ بازانتشار

ـ پسر جان! چرا عورتت را می پوشانی؟! مگر چیزی پیش آمده است؟ الحمدلله که میان شما مهندسین، جنس مؤنثی در کار نیست که حواس برادران پرت شود. ما هم که غریبه نیستیم ...

از نکته سنجی های رهبر مُعظّم بیش از اندازه فرزانه

ب. الف. بزرگمهر    پنجم اسپند ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/02/blog-post_690.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!