«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۱۲, چهارشنبه

منافع ملی، آن میلیاردها تومان سکه ای است که سود آن به جیب کلان سوداگران چپاولگر می رود ـ بازانتشار

مزدور پفیوز انگلیس و «یانکی» ها! منافع ملی که از آن سخن رانده ای،۱ آن میلیاردها تومان سکه ای است که تنی چند انگشت شمار می توانند بیش از ۹۵ درصد آن را به بهایی ارزان بخرند و سپس، در بازه ی زمانی کوتاه، اندکی بیش از دوبرابر بهای خرید، گران تر بفروشند؛۲ و این، تنها نمونه ای نه چندان بزرگ از «منافع ملی» است که دود آن، چشم توده های مردم ایران را می آزارد و سود آن، سرراست به جیب کلان سوداگران چپاولگر هست و نیست ایران و ایرانی و آقازاده های شان سرازیر می شود؛ سودی که نه تنها کم ترین «ارزش افزوده» ای به اقتصادِ ناتوانِ کشور نمی افزاید که زیان های بس بزرگ ببار می آورد. آیا می توان سیاست بکار گرفته شده از سوی جان ننه شان: «مسوولین پاکدست نظام» ـ با سرگماشتگیِ تو پفیوز بی همه چیز ـ در این زمینه را از سر خریت انگاشت؟ نه! چنین تبهکاری هایی را به هیچ رو، نمی توان تنها به پای نادانی و ناکارآمدی تان نهاد؛ نمودها و نشانه های بسیاری بویژه از دوره ی روی کار آمدن «بز عزازیل نظام»: محمود احمدی نژاد به این سو، گواهِ دانسته و آگاهانه بودن انجام آن هاست؛ تبهکاری هایی که در هر گام و رویهمرفته، زمینه های بایسته برای فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی کشور را از هرباره فراهم نموده و می نماید.

این نکته نیز باید، دستِکم برای آگاهان سیاسی، روشن باشد که فروپاشی با سرنگونی رژیم سگ مذهب اسلام پیشه، یکی نیست! هر اندازه که سرنگونی چنین رژیم تبهکاری با همه ی زیان های ناگزیری که در دوره ای کوتاه می تواند در پی داشته باشد، نیاز بی درنگ و روزافزون کشور ماست، چالِ بسیار بزرگی که در پیِ فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی پدیدار می شود، می تواند بسادگی و با کم ترین هزینه جولانگاه هر نیروی نیرومندتر در پهنه ی جهانی و پیرامون ایران شود. با بدیده گرفتن بزرگی و گوناگونی ایران و از آن میان، بویژه ناهمترازی رویش اقتصادی ـ اجتماعی که در این چهل سال به گسست های آشکاری نیز در اینجا و آنجا انجامیده، چنانکه کار به فروپاشی انجامد، هرج و مرج بسیار گسترده و فراگیر با بیش ترین زیان برای یکپارچگی ایران و پیوندهای تاریخیِ تک تکِ خلق های آن ببار خواهد آورد. این نکته را نیز همینجا بیفزایم که هر واماندن و درجا زدنی از سرنگونی این رژیم پلید که برخلاف همه ی یاوه گویی های «ضد استکباری» اش به پشتوانه ی سرراست و ناسرراست امپریالیست ها و دستیاری نوچگان منطقه ای آن بر سر کارِ است و به زنهارخواهی های کوچک و بزرگی در پشت پرده نیز تن داده و همچنان تن می دهد، هر بار، بخت فروپاشی بسود کشورهای امپریالیستی و نوچه های ریز و درشت آن در پیرامون ایران را بیش تر می کند. این، بدترین چشم اندازِ پیشِ روست که با آنچه در بالا فشرده و نارسا از آن یاد شد،۳ بیش از پیش رُخ می نمایاند و نیازمندِ برخوردی باریک تر و همگرایی روزافزون همه ی نیروهای میهن پرست ایران است. در چنان چشم انداز سخت ناگواری، دست امپریالیست ها برای پیشبرد سیاست های دوربردی و راهبردی خود، بگونه ای نسنجیدنی با هر چشم انداز دیگری، باز خواهد شد و افزون بر نهادینه کردن جنگ های برادرکشی میان خلق ها، خواهند توانست بیشمار گروهک های اسلام پیشه و ملی گرایان تندروی منطقه ای در اینجا و آنجا سبز کنند که همگی سر در آخور خودشان داشته و آب به آسیاب آن ها بریزند.

تاریخ، کاریای بسیار سنگینی بر دوش طبقه کارگر ایران، کنشگران اجتماعی همسو با آرمان ها و آماج های دور و نزدیک این طبقه و سایر زحمتکشان پیرامون آن و نیز روشنفکران خلقی میهن مان نهاده است؛ روشنفکران و کنشگرانی که از دید من، باید سخت پایدار و خوددار باشند تا بجای کار بایسته در سازماندهی سپاه کار و زحمت و آمادگی برای آینده، بِدام ستیزه های فریبای روشنفکرانه، دانشگاهی و در بیش تر موردها بی پایه و بیمایه ای که آبی برای نیروهای کار و زحمت گرم نمی کند، نیفتند.

ب. الف. بزرگمهر   هفتم تیر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/06/blog-post_840.html

پی نوشت:

۱ ـ «متکی به ۲۴ میلیون رای هستم و امروز می‌گوید متکی به ۸۱ میلیون رای هستم. ما با اتکا به ملت ایران و با توجه به ارشادات رهبری دقیقا آنچه منافع ملی تقاضا می‌کند با هماهنگی قوای دیگر حرکت می‌کنیم.»

یاوه ای از میان دیگر یاوه های بر زبان رانده شده از سوی آخوند پفیوز امنیتی و پارکاب کشورهای امپریالیستی بسرکردگی «یانکی» ها: حسن فریدون روحانی شده، در نشستی با مدیران جان ننه شان: پاکدست نظام، برگرفته از «خرداد»   ششم تیر ماه ۱۳۹۷

۲ ـ «متأسفانه مواردی را در بحث خرید سکه شاهد بوده‌ایم که اقتصاد کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ در رابطه با سکه، نفر اول ۳۸ هزار و ۲۵۰ عدد سکه خریداری کرده و برای این خرید، رقمی معادل ۵۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده است ... کدام کشور قوی اینگونه عمل می کند و ارز و سکه را اینچنین در معرض قرار می‌دهد؟»

گفته های ناصر سراج، رییس «سازمان بازرسی کل کشور»، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره ی نابسامانی‌های بازار ارز و سکه، برگرفته از «شفاف» ششم تیر ماه ۱۳۹۷

۳ ـ امیدوارم بخت آن را بیابم که در این باره، نوشتاری جداگانه بنویسم.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!