«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۲۲, یکشنبه

درباره ی چرایی و چیستی نیروی کششی (جاذبه) ـ بازانتشار

ما می توانیم نشانه های «نیروی کششی» را بگوییم؛ می توانیم بگوییم که با چیزهای دیگر چکار می کند؛ آن را اندازه بگیریم و پیش بینی اش کنیم؛ ولی هنوز نمی توانیم بدرستی بگوییم، چیست. شاید بهترین پاسخ در زمینه چرایی و چیستی «نیروی کششی» را انیشتین بدست داده باشد. وی می گوید:
«کشش»، همانا خمیدگی فضا در زمان است و آن نیرویی که همه ی چیزها (اشیاء) را وادار به پیروی از فضای خم شده می کند، ما به عنوان «نیروی کششی» درمی یابیم.

به زبانی شاعرانه، آنگونه که انیشتین می گوید:
ماده به فضا می گوید که چگونه خمیدگی یابد (یا ساده تر: خم شود) و فضا به ماده می گوید چگونه به جنبش درآید (یا ساده تر: بجنبد)


برگرفته از ویدئوی زیر با برگردان آزاد و آرایشی دیگر از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!