«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۱۳, جمعه

به فرموده ی شما شبانه روز کدبانوگری می کنیم ... ـ بازانتشار

آقا به خدا ما اینجا کار نمی کنیم. به فرموده ی شما شبانه روز در خانه کدبانوگری می کنیم. امروز آقا بیشعور خودمان، هوس ترشی تره کرده بود؛ آمدیم کمی تره بچینیم، ترشی تره بسازیم ...

ب. الف. بزرگمهر    ۱۴ دی ماه ۱۳۹۴هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!