«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۸, یکشنبه

تراز نابخردی در کدام سو سنگین تر است؟ ـ بازانتشار

تراز نابخردی در کدام سو سنگین تر است؟ در این سو که رهبر بابصیرت، آسمان ریسمان می بافد و حلقه های خط و نشان قرمزش در هوا پراکنده و دود می شود؟ یا در آن سو که گوش تا گوش نشسته و شعار زنده باد مرده باد سر می دهند؟

ب. الف. بزرگمهر    ۲۷ امرداد ماه ۱۳۹۶

http://www.behzadbozorgmehr.com/2017/08/blog-post_54.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!