«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۸, یکشنبه

اگر نمی توانید آدم باشید ... ـ بازانتشار

سلامُن علیکُم! بعله خودمانیم. یکراست از طبیعت اینجا آمدیم که بگوییم ادعاهای تان بجای خود. آن ها که بوته ای نشاشیده پیرامون مان بر جای ننهاده اند؛ شما هم هر چه آت و آشغال خانه های تان را با خود همراه آورده، همه جا را به گند کشیدید! خاک بر سرتان! اگر نمی توانید آدم باشید، دستِکم روباه باشید!
ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!