«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۳, سه‌شنبه

سردار جنگ ندیده با نشان «قالتاق درجه یک نظام»! ـ بازانتشار

در گونه ی خود، هنری بیمانند و سزاوار نشانی درخور است؛ در هیچ جنگ یا حتا عملیات جنگی کوچکی شرکت نکرده باشی و به جایگاه سرداری و ریاست سازمان نظامی ـ مردم آزاری کمابیش بزرگی نیز برسی:
سردار جنگ ندیده با نشان «قالتاق درجه یک نظام»!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/07/blog-post_47.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!