«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۴, چهارشنبه

سخنگوی راستینِ جنبش توده های مردم ایران، این ها بوده و همچنان خواهند بود ـ بازانتشار

شاید سخنرانی های برخی های شان چندان شمرده و گاه سنجیده نیز نباشد؛ گناهی هم ندارند؛ برای همایش و نمایش در تالارها و باغ و بستان های اروپا و کانادا که آموخته نشده اند. با این همه، آنچه بر زبان می آورند و در راه ببار نشستن آن از دل و جان می کوشند، بازتابِ خواست ها و آرزوهای توده های مردمی جان به لب رسیده، بی هیچ آلایشی است که به دل می نشیند. سخنگوی راستینِ جنبش توده های مردم ایران، همین ها بوده و همچنان خواهند بود؛ چه آن ها که در خاک خفته اند و چه این ها که زنده اند و همچنان کوشا و پرشور، راهِ ناهموارِ کوبیده شده از سوی آن ها را باز هم می کوبند و هموارتر می کنند. این ها «اسب کاری» هستند و تو روشنفکر تبهکارِ که خود را «سخنگوی اصلی و صادق جنبش مردمی» جا می زنی و نمایش می دهی، اسبی آذین بندی شده بیش نیستی!*

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸


* هلندی ها زبانزدی دارند که می گوید:
هم اسب آذین بندی شده (آراسته و پیراسته به شال و پر و زَلَم زیمبو) هست؛ هم اسب کاری.
je hebt luxe paarden en werkpaarden

ویدئوی پیوست:
بازانتشار سخنان جعفر عظیم زاده (کارگر در بند) در مراسم بدرود با زنده یاد محمد جراحی؛ (برگرفته  از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!