«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۱, یکشنبه

سینه کفتری یا داغ پیشانی؟! گزینش با خود شماست ... ـ بازانتشار

بازانتشار برای یادآوری:
تاریخ به ما نمی گوید چکار می توان کرد؛ ولی به ما نشان می دهد، چکار نباید کرد (نقل به مضمون از تاریخدان انگلیسی: ای. اچ. کار).

ب. الف. بزرگمهر   سوم آذر ماه ۱۳۹۲


سینه کفتری یا داغ پیشانی؟! گزینش با خود شماست ...

مواظب باشید، اشتباه نگیرید، این که در تصویر سمت چپ نشسته، همان دست راستی است که هیکلش را انگار برای ریاست جمهوری قالب گرفته اند تا ... کنند به ... ملّت ایران! بادش که می زنند، جان می گیرد؛ کمی باد می کند و سینه اش مانند کفتر برآمده می شود!

رییس جمهور سینه کفتری نمی خواهید؟! یا این یا آن «داغ پیشانی»! گزینش با خود شماست؛ من تنها یک رأی دارم!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۲


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!