«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۲, جمعه

آنچه کاشته اید را درو خواهید کرد، بی همه چیزها! ـ بازانتشار

بلاهایی که بسر این کارگر پاک سرشت آورده اید، بماند. گفته اند و درست گفته اند:
«آنچه بکاری، همان را می دِرَوی.» گفته ی زیر از سوی آگاه ترین کارگران نیشکر هفت تپه، خود گواهی است ارزنده که همه ی کوشش های شما خرموش های بیشرم و درّنده خو را در بدنام کردن اسماعیل بخشی و دروغ بستن ها به وی، پوچ می کند؛ بگونه ای که هرچه بر کوشش جانکاهانه تان در این زمینه بیفزایید، آبروی داشته و نداشته ی خود را بیش تر بباد خواهید داد. این نیز بماند که چنین کوشش های تبهکارانه و پلشتی، نه تنها خوار شمردن سرراستِ همه ی کارگران هفت تپه است که کوچک شمردن «طبقه کارگر» دلاور و از جان گذشته ی ایران و نیز خوار شمردن توده های میلیونی مردم ایران نیز هست. خودتان را ریشخند کرده اید و نمی دانید. این خوارشماری ها و فشارهای توانفرسا نیز بی پاسخ نخواهند ماند. آذرخشی دیگر، چون آذرخش دی ماه ۱۳۹۶ و شاید آذرخش هایی دیگر در راهند. آنچه کاشته اید را بی هیچ گمان و گفتگو، درو خواهید کرد، بی همه چیزها! و سرانجام، ریشه تان از این سرزمین باستانی برای همیشه کنده خواهد شد.

ب. الف. بزرگمهر   سوم مهر ماه ۱۳۹۸


«... اسماعیل بخشی، حتی در زندان هم نماینده ما کارگران هفت تپه محسوب می‌شود و همچنان سِمَتِ نمایندگی وی پابرجاست.» برگرفته از «تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»  سوم مهر ماه ۱۳۹۸


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!