«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۴, یکشنبه

چه کسی گفته است، اسلام به زنان آزادی نداده است؟! ـ بازانتشار

چه کسی گفته است، اسلام به زنان آزادی نداده است؟! «... اسلام جلوی شهوات را می‌گیرد؛ اسلام نمی‌گذارد که لخت بروند توی این دریاها شنا کنند. پوست شان را می‌کند! با زنها لخت بروند آنجا.»*

اسلام به شما آزادی داده است و شما این را نمی فهمید! شما آزادید در زیر چادر با حفظ شریعت اسلام، حتا در یک روز، هر اندازه که بخواهید و بتوانید با مردهای مختلف ازدواج منقطع و کوتاه مدت داشته باشید. به این در دین ما صیغه و مُتعه می گویند. خوب! مغز خر که نخورده اید! این بهتر است یا آن؟!

ب. الف. بزرگمهر     ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۵هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!