«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ خرداد ۱۷, سه‌شنبه

به یاد سروده سرای اُمید: ژاله اصفهانی ـ بازپخشش

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست؛
                                                هر کسی نغمه خود خوانَد و از صحنه رود؛
                                                                                                     صحنه پیوسته بجاست.

https://youtu.be/qEePARQHSbo


https://youtu.be/Ru9aJQdTwxM  (این ویدئو به هر شوندی ناروشن برایم، زدوده شده است.  ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!