«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۶, چهارشنبه

... شرط انصاف نباشد که تو دزدی نکنی ـ بازانتشار

سروده ای برای کلان دزدانِ آب و خاک و اینا

ابر و باد و مَه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آریّ و به خواری بخوری

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
شرط انصاف نباشد که تو دزدی نکنی*

ب. الف. بزرگمهر    ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۷


* با الهام از سروده ی شیخِ اَجَل سعدی شیرازی و دستبردی فراخور روز و روزگارِ کلان دزدان فرمانروا بر ایران در آن:
ابر و باد و مَه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوری

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!