«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۱۲, پنجشنبه

... داری فکر می کنی از توش چقدر می ماسه، نه؟ ـ بازانتشار

هان! خوشت اومد؟! داری فکر می کنی از توش چقدر می ماسه، نه؟

از زبان «مستر مافیوز روسی»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۷


زیرنویس تصویر:
رفیق دود و دَمِ رهبری: پوتین وعده سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در ایران را دادهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!