«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۱۹, پنجشنبه

سکه شاه ولایت، هر جا رود پس آید! ـ بازانتشار

از پیامدهای توفان تهران

تصویر کسی را درج کرده که چهره اش با «محمود چاخان» خودمان مو نمی زند و نوشته است:
«توفان سنگین تهران، احمدی نژاد را به افغانستان پرت کرد. خواستم بهتون اطمینان بدهم که نگران نباشید؛ ایشان سالم و سرحال هستند.»

از «گوگل پلاس»

برایش می نویسم:
با موشک هم که بفرستیدش بازهم جای دوری نمی رود. فکر نمی کنم کسی آن بالا پذیرای او باشه. پسش می فرستند و می گویند:
مال بد بیخ ریش صاحبش!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ خرداد ماه ۱۳۹۳ («گوگل پلاس»)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!