«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ بهمن ۹, چهارشنبه

گندی زده ای بیشرف به همه ی ایران! ـ بازانتشار

می بینی آقا بیشعور؟! او هم در این سن و سال، ناگزیر به نرمش قهرمانانه است؛ آن هم، نه یکبار و دوبار که بگمانم هر روز. لاکن می دانی که میان این نرمش قهرمانانه با آن «نرمش قهرمانانه + اینا» از زمین تا آسمان هفتم راه است. گندی زده ای بیشرف به همه ی ایران!

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶

http://www.behzadbozorgmehr.com/2018/01/blog-post_31.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!