«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۱, یکشنبه

نه! داداش جان! این ها انقلابی نبوده و نیستند! ـ بازانتشار

تصویر یکی از ضدانقلابی ترین و واپسگراترین آخوندهای دوره ی کنونی: احمد جنتی را درج کرده و نوشته است:
«خدایا خودت نگه دار عمّاران انقلاب را ...»

برایش نوشته بودم:
«من نمی فهمم کِی و کجا یه همچین آدم ضدانقلابی، انقلابی از کار در اومد؟!»

جوانک با لحنی گستاخانه و آموزگار مآبانه پاسخ می دهد:
«سعی کنید فهمیده بشید؛ نفهمی درد بزرگیست دوست گرامی»

به پاسخ وی که تا اندازه ای مرا یاد رفتار برخی از چپ های هنوز غوره نشده، مویز از آب درآمده، می اندازد، کمی خیره می شوم و برایش می نویسم:
به روی جشم دوست جوان من! ولی اگر به کسی که روزگار انقلاب بهمن را دیده و در پیکارهای پیش و پس از آن و پشتیبانی از دستاوردهای انقلاب بهمن ۵۷ به نوبه ی خود سهم کوچکی ادا کرده، کمی اعتماد کنی، بازهم به شما می گویم:
این آدم که تصویرش را درج کرده ای و بسیاری دیگر چون وی که هم اکنون دم و دستگاه رهبری و حاکمیت ضدانقلابی و تبهکار جمهوری اسلامی را پر کرده اند، نه تنها در انقلاب کوچک ترین شرکتی نداشتند که بسیاری از آن ها در پیشبرد آن سنگ اندازی نیز می کردند. بعدها  و بویژه با آغاز جنگ گرانبار شده از سوی صددام و امپریالیست ها به میهن مان، بسیاری از این آقایان که نه خود در جنگ شرکت داشته و نه آقازاده هایشان و در شرایطی که فرزندان انقلابی توده های مردم، مذهبی و غیرمذهبی برای بیرون راندن بعثی ها از خاک میهن جانفشانی ها و فداکاری های بیمانندی کردند، بسیاری از همین آقایان که به هنگام جنگ به سوداگری های پرسود و بند و بست با سوداگران بازار سرگرم بودند، گام به گام حاکمیت جمهوری اسلامی را پر کردند و نیروهای انقلابی مسلمان را یا در جبهه ها یا در تصادف های ساختگی سر به نیست نمودند و به این ترتیب، پوستین انقلابی نمایی بر دوش انداختند. برای شما که جوان هستی، این را نیز ناگفته نگذارم که بسیاری از این ها در دوره ی شاه گوربگورشده، همکاری نزدیکی با «ساواک» (دستگاه امنیت پادشاهی) داشتند و پس از انقلاب کوشیدند تا آن پرونده ها را نابود کنند و تا اندازه ای نیز کامیاب شدند.

نه! داداش جان! این ها انقلابی نبوده و نیستند! ضدانقلابی هستند و همانگونه که هم اکنون جلوی دیدگان ماست، آنگاه که سنبه پرزور می شود به هر پستی تن در می دهند!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۲


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!