«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۱۳, شنبه

آقا بیشعور! اینجا اگر پیدایت شود ... ـ بازانتشار

آقا بیشعور! اینجا اگر پیدایت شود، هنوز پا روی پله ی نخست نگذاشته، ریشت را با همه ی فرشتگان تمرگیده روی تارهای آن (همانا شپش ها!) رنگ می زنند تا رنگی دیگر به رنگ و نیرنگت افزوده شود؛ بگمانم رنگ سرخی به زرد و قهوه ای و اینا گراییده!

ب. الف. بزرگمهر    ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۶

http://www.behzadbozorgmehr.com/2017/09/blog-post_49.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!