«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ تیر ۱۷, دوشنبه

هر جانور دیگری هم جای ما بود ... ـ بازانتشار

آقا بخدا ما بیگناهیم! ما را گرفته اند و می خواهند شاخ مان را ببُرند. می گویند چرا برای ما شاخ شده ای؟! بخدا ما گوسپند بی آزاری هستیم. شاخ مان هم تاکنون بجایی فرو نرفته و آسیبی به کسی نرسانده ... ولی، خودمانیم؛ هر جانور دیگری هم جای ما بود، شاخ درمی آورد* ...

ب. الف. بزرگمهر    ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵


* گوسپند است دیگر! تنها احساس می کند که چیزهایی دور و برش مانند پیش ترها نیست؛ اشرف مخلوقات نیست که به عنوان نمونه، بگوید:
از این اوضاعِ قاراشمیش شاخ درآورده است.


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!