«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ تیر ۶, پنجشنبه

کُرّه خر! همه ی این پدرسوخته بازی ها را آن ها هم بلدند ... ـ بازانتشار

خوب! مگر تنها شما بلدید «پنهانی با دشمنان اسلام در منطقه، گفت و گو، تعامل و همکاری»* کنید؟ مگر تنها شما از این هوده برخوردارید بدرازای کمابیش دو سال یواشکی با «دشمنان اسلام»* در عُمّان «تعامل» کنید؟ مگر «شیطان بزرگ» که «دشمن اسلام» بود، یکباره به کالبدِ «جانِ برادر» یا بگفته ای «سوسن خانومِ» آماده برای رفتن به ماه عسل در کنار «مار غاشیه» در نیامد؟! مگر تنها مسوولین شما بلدند چه جوری عمل  کنند؟ خوب! کُرّه خر! همه ی این پدرسوخته بازی ها را آن ها هم بلدند به انجام برسانند. حتا انگار که تاکنون از این کارهای «زشت، شوم، قبیح و ناپسند»* و اینا بلد نبوده اند! اینک از روی دست شما دیده و آموخته اند. می گویی نه، برو از «آقا بیشعور» پفیوزتر و نابکارتر از خودت بپرس!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۶


* گفته های آخوند پفیوز امنیتی، حسن فریدون روحانی شده، در همایش شکمبارگان فراخوانده شده از گوشه و کنار وامانده ترین کشورهای جهان به تهران، نامور به «وحدت اسلامی»:
«اگر برخی از این کشورها در سال های گذشته پنهانی با دشمنان اسلام در منطقه گفت وگو، تعامل و همکاری می کردند حداقل به زبان منکر بودند و آن اقدام از نظر آنها زشت، شوم، قبیح و ناپسند بود که هیچ مقامی از کشورهای اسلامی توان آن را نداشت که به صراحت به مردم بگوید اسرائیل دوست ما و مقاومت دشمن ما است. امروز متاسفانه تلاش می کنند این منکر بزرگ را به معروف تبدیل کنند.» برگرفته از رسانه ی مزدور امپریالیست های انگلیسی: «بی بی سی»  ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۶


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!