«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۷ بهمن ۲۸, یکشنبه

ما به چشم های مردم کاری نداریم ... ـ بازانتشار

برخورد سرد کرمانی ها با آخوند پفیوز امنیتی!

پس کجا هستند برادران و خواهران کرمانی ما؟! نکند خدای ناکرده ما را با آغا محمدخان قاجار جابجا گرفته اند؟! ما به چشم های مردم کاری نداریم؛ به جیب های شان چشم داریم!

با درود بی پایان به مردم کرمان و از زبان آخوند پفیوز امنیتی:
ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵ 

http://www.behzadbozorgmehr.com/2016/05/blog-post_42.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!