«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۱۸, پنجشنبه

«پلاسکوی نظام» به تیزی بند است ـ بازپخشش

«حال که در این سوگ بزرگ و با رحلت آقای هاشمی، ستونی از ستون‌های مهم انقلاب فرو افتاد باید بتوانیم درس بگیریم. همچنان که از فروریختن پلاسکو می‌شود درس‌ها گرفت، پلاسکوی نظام* را مراقب باشیم که فرو نریزد؛ ساختمان ۵۰ ساله در دو ساعت فروریخت.»

از گفته های نمکین «نمودار اسلام» نقویان، «مازنی خبر»، هفتم بهمن ماه ۱۳۹۵

* آماج سخن بگمانم همانا «آقا بیشعور نظام» باشد.

منطقی آن چنین بود:
حال که با رحلت هاشمی، ستونی از ستون‌های مهم "انقلاب" فرو افتاد، باید چشم براه فروافتادن ستون دیگر آن باشیم. سرنوشت انقلابی که به دو ستون بند باشد، جز این نخواهد بود. اینکه «پلاسکوی نظام» هنوز روی یک ستون پابرجاست از شگفتی های خداوندی است؛ وگرنه، تاکنون ریخته بود.

ب. الف. بزرگمهر    نهم بهمن ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/01/blog-post_767.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!