«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۲۳, سه‌شنبه

سخن بر سر کدام کارها و کدام پایبندی هاست؟! ـ بازانتشار

می بینی «آقا بیشعور»؟ خواستِ دستورمآبانه ی این یکی، روشن تر از سخنان ناپرهیزانه روشنگرِ مردک اسب چهره ی «یانکی»۱ است:
رییس «سازمان اطلاعات مرکزی یانکی ها» («سیا») در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران رسانه ای خبری درباره ی گفته های وزیر امور خارجی «یانکی» ها در زمینه ی سودمند بودن ایران [بخوان: رژیم دزدان اسلام پیشه ی فرمانروا بر ایران] در پیکار با «داعش» در عراق، گفته است:
«می پندارم که ایران برای دست زدن به هر کاری برای جلوگیری از گسترش داعش در منطقه، بهره مندی بسیاری دارد؛ زیرا «داعش» بگونه ای ویژه ضد شیعه است.»

وی در پاسخ به پرسش دوباره ی خبرنگار درباره ی ارزیابی وی از چگونگی پیکار و سودمندی ایران [بخوان: رژیم دزدان اسلام پیشه ی فرمانروا بر ایران] با گروه های تروریستی، چنین افزوده است:
«رویهمرفته  می پندارم که آنها می‌بایستی کارهای بیشتری انجام می دادند. به باور من، آن‌ها تاکنون کارهایی انجام داده‌اند؛ ولی می‌بایستی پایبندی خود برای شکست دادن این گروه‌های تروریستی را نشان دهند و بتوانند با کشورهای منطقه و همسایه در این زمینه همکاری کنند و بگونه ای کار کنند که این گروه های‌ تروریستی را براستی از میان ببرند.»۲

خوب! بگو ببینم مردک دَبَنگِ آبروباخته! رییس سازمان خبرچینی «یانکی» ها از کدام پایبندی های ایرانی ها سخن می گوید؟! اینکه رژیم دزدان خیانتکار اسلام پیشه را به همکاری در چارچوبی بهتر مدیریت شده بی جفتک پرانی های برهم زننده ی سناریوهای پیش ساخته ی امپریالیستی با کشورهای منطقه و همسایه فرامی خواند و بیگمان از همکاری با رژیم مافیایی ترکیه، رژیم های پوشالی و دست نشانده ی عراق، افغانستان، عربستان زیر چکمه ی خاندان سعودی (+ شیخک های شاخاب پارس) و تا اندازه ای رژیم دست نشانده ی پاکستان، سخن می گوید، بخودی خود روشن و بی نیاز از روشنگری است؛ ولی اینکه کدام کارها در چارچوب کدام پایبندی ها از سوی رژیم تبهکار دزدان اسلام  قرار بوده به انجام برسند و آنگونه که باید و شاید، سازگار با خواست خداوندان زورگوی جهان انجام نشده، نه تنها روشن نیست که بسیار گمان برانگیز نیز هست. از ادعاهای ... خر پاره کنِ که بگذریم، آنچه از هنگام رونمایی «داعش» به این سو در کردار سیاسی و نظامی رژیم سزاوار سرنگونی ایران در چنگ اندازی های تبهکارانه به عراق و سوریه گواه بوده ایم، ریشه گرفتن گام بگام این جریان دوزخی بی ریشه است که از سوی امپریالیست ها با آماج های گوناگون منطقه ای و جهانی ساخته و پرداخته شده است. آیا چنان پایبندی هایی، چون سایر موردهایی که یکی از پی دیگری لو رفته اند، اشاره به بخشی از قراردادهای ننگین پنهانی دستینه شده با کشورهای امپریالیستی و ریزه خوارانش در «ژنو چای» و «لوزان ...» و ... دارد؟ یا شاید قراردادی جداگانه با امپریالیست های «یانکی» را گوشزد می کند؟

می توانی برای مردم ایران یا دستِکم برای جانوران خیمه و خرگاهت بگونه ای که دیگران نیز بشنوند، روشن کنی، رییس دوزخی ترین سازمان خبرچینی جهان از برانگیختن ایران به جنگ و ستیزِ با «داعش»، آن هم تنها به شَوَندِ شیعه بودن ایرانیان یا «ضد شیعه بودن» آن گروه دوزخی، کدام آماج یا آماج هایی در سر داشته و چرا با چنین شیوه گویشی سخن گفته است؟ مگر آنچه چند سالی است در منطقه روی داده و می دهد و آن زنک خبرچین «سیا»۳ که سپس تا جایگاه وزیر امور خارجی در دم و دستگاه دیوانسالاری «یانکی» ها بالا کشیده شد نیز به هنگام خود به آن اشاره نموده بود، ریشه در باورهای گوناگون اسلامی در رویارویی با یکدیگر دارد؟ و مگر آدم ها با باورهای گوناگون "آسمانی"، زمینی یا حتا "زیرزمینی"، چون باور به اینکه کسی از سردابی تاریک و نمور سر بر خواهد آورد تا آدمیان روی زمین را رستگار کند، برای پایوری باور خویش نیازمند جنگ با یکدیگرند؟! اگر چنین بود که می بایستی از سده ها یا شاید هزاره ها پیش تاکنون، گواه جنگ های کوچک و بزرگ در کشوری چون هندوستان می بودیم. هم تو که از بهره وری های کلان سرمایه داران جهان و ایران پشتیبانی می کنی و درهم و دلاری چند از «خُمس» و «زکات» به جیب می زنی، هم ما به آرش نیروهای چپ و هم بسیاری مردمان آگاه دیگر، همگی می دانیم که چنین نیست. همه ی ما نیک می دانیم که جنگ ها از گذشته ای بسیار دور در تاریخ آدمی تاکنون، همواره و همیشه از انگیزه های نیرومند اقتصادی، چون سود بردن از نیروی کار به بردگی واداشته شده، دستیابی به سرزمین های فرآورد (حاصلخیز)۴ و در دوران کنونی بویژه بهره کشی سرمایه داری امپریالیستی از نیروی کار ارزان برخوردار بوده است. روشن است ـ و برای کودنی چون تو نیز باید در این سی چهل سال تا اندازه ای هم که شده، روشن شده باشد! ـ که برای برانگیختن و کشاندن توده های سترگ مردم به جنگ هایی که برای آن ها کم ترین سودی دربر ندارد و بهره وری های آن به جیب خداوندان بهره کش و طبقات فرمانروای همبودهای آدمی در هر دوره رفته و می رود به پرچم ها و نمادهایی چون پشتیبانی از کیش و آیین های گوناگون (نمونه: ۲۰۰ سال جنگ های نامور به چلیپایی) یا انگیزه هایی چون برتری نژادی و خوار شمردن دیگر نژادها و ملیت ها (نمونه: نازیسم و فاشیسم در آلمان هیتلری و ایتالیای موسولینی) نیازمند است. بدترین نمونه ی آن ها در دوران کنونی، آمیخته ای از خودبزرگ بینی دینی و نژادی را در اوجگیری جریان تبهکار «سیهونیسم» در پلستین گواه بوده و هستیم که هنوز از پشتوانه ی کشورهای امپریالیستی برخوردار و سرِ پاست. جریانی که چنانچه انقلاب توده ای بهمن ۱۳۵۷ به آماج های خویش در پهنه ی اقتصادی ـ اجتماعی فراروییده بود، بی هیچ گمان و گفتگو، تاکنون نابود شده بود و به عرّ و تیزهای ریشخندآمیز و پوچ «آقا بیشعور نظام» و نوچه های "نظامی" جنگ ندیده یا از جنگ گریخته اش نیازی نداشت که تنها بهانه هایی تازه تر و به پندار من، دانسته و آگاهانه، برای پیشبرد آماج های پلید سیهونیستی ـ امپریالیستی فراهم می کنند. نمودها و نشانه های بسیاری از آن میان، در برخی سخن سرایی های «آقا بیشعور نظام»، این گمانه را نیرومندتر و گواهمندتر می کند که رژیم دزدان اسلام پیشه ی فرمانروا بر ایران، نقشی روزبروز آگاهانه تر در مزدوری و پیشبرد سیاست های امپریالیست ها در منطقه بر دوش گرفته اند.۵ 

«داعش» و بیم از آن که رسانه های سیهونیستی ـ امپریالیستی، هر روز به آن بیش تر دامن می زنند و رژیم دزدان اسلام پیشه که سیاست «داعش هراسی» اش، نقش کمابیش شناخته شده ای در ترساندن مردم، بویژه لایه های میان به بالای همبود ایران بازی می کند، بیش از پیش به ابزار و بازیچه ی دست نه تنها امپریالیست ها برهبری «یانکی» ها که نوکران و همدستان آن ها دگردیسه شده و می شود. تازه ترین و چشمگیرترین خبر در این باره که تا اندازه ای ریشخندآمیز نیز بوده و نگرانی های تازه تری برمی انگیزد، پیشنهاد وزیر امور خارجی ترکیه به روسیه در پیکار مشترک با «داعش» و آمادگی آن رژیم مافیایی و چوبدست امپریالیست ها در کالبد «پیمان و سازمان تبهکار ناتو»، در بهره برداری نیروهای نظامی روسیه از «پایگاه هوایی اینجرلیک» در آن کشور برای بمباران سنگرهای «داعش» در عراق و سوریه است؛ پیشنهادی که با پیشواز رژیم مافیایی روسیه نیز روبرو شده است! گفته ی وزیر امور خارجی ترکیه که «چرا در این زمینه با روسیه همکاری نکنیم؟ داعش دشمن مشترک ما است و باید با این گروه بجنگیم.»۶ و نیز گفته ی سخنگوی رژیم فرمانروا بر روسیه: «دیمیتری پسکوف» که «با اشاره به یورش های تروریستی هفته گذشته در فرودگاه آتاتورک ترکیه، افزوده که این یورش ها نشان داد تا چه اندازه بده بستان داده ها و همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم میان دو کشور بایسته است ...»۷ بروشنی از آماج مشترک همه ی رژیم های منطقه ای بزرگ از روسیه گرفته تا آنسوی «شاخ آفریقا» به کارگردانی امپریالیست های «یانکی» پرده برمی دارد؛ آماجی که پیکار با «داعش» یا دیگر گروه های امپریالیسم ساخته ی همسان در افغانستان و جاهای دیگر را نه تنها دنبال نمی کند که به بهانه ی آن، دشمنی میان خلق ها و کیش ها و آیین های گوناگون را برمی انگیزد و سرکوب جنبش ضد امپریالیستی خلق های منطقه و در بخش هایی، بویژه روسیه و برخی از جمهوریهای پیشین «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی»، دگردیسگی جنبش خواهان سوسیالیسم به جنبشی با انگیزه های ملی گرایانه در چارچوب خواست های کوته بینانه ی سرمایه داری مافیایی روسیه و برخی کشورهای کوچک دیگر را پی می گیرد. نمایشی از چنین کوششی را در کشور نگونبخت سوریه گواه بودیم. گوشزد رییس دم و دستگاه خبرچینی «یانکی» ها و ناخشنودی وی از برخی ناهماهنگی ها که یادآور گوشزدی در همین زمینه از سوی «برک حسین اوباما» در گذشته به رژیم دزدان اسلام پیشه در زمینه ی هماهنگی بیش تر با رژیم عربستان زیر چکمه ی خاندان سعودی است نیز همین نکته را دربردارد:
در پیکار با دشمن مشترک همه مان از چشم و همچشمی با یکدیگر بکاهید و با هم هماهنگ باشید تا کامروا شوید!

استوار و پیروز باد پیکار ضد امپریالیستی همه ی خلق های منطقه و جهان!

هرچه گسترده تر، پایدارتر و پیروز باد جنبش همبستگی خلق های زیر ستم و ستمدیده بر ضد جنگ های امپریالیستی و منطقه ای
ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۵
 
 https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/07/blog-post_4.html

پی نوشت:

۱ ـ «... می‌توانم به شما بگویم، حضور ایران در عراق از سویه هایی سودمند بوده است و آنها بگونه ای مشخص بر نبرد با داعش کانونمند هستند؛ و این به آرش آن ا‌ست که ما براستی بهره مندی های مشترکی داریم.»
برگرفته از گزارش «کری: حضور ایران در عراق از جهاتی مفید است»، نهم تیر ماه ۱۳۹۵، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر) و درج در نوشتار «هنوز اندکی از ”نرمش قهرمانانه“ نگذشته ...»، ب. الف. بزرگمهر، دهم تیر ماه ۱۳۹۵

۲ ـ برگرفته از گزارش «برنان: ایران باید اقدامات بیشتری در نبرد با تروریسم انجام دهد»، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها: «رادیو فردا»، دهم تیر ماه ۱۳۹۵ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی ها و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

۳ ـ «کندولیزا رایس»

۴ ـ پارسی نویسی:
بجای آمیخته واژه های «حاصلخیزی» و حاصلخیز» می توان به ترتیب از واژه های «فرآوردگی» و «فرآورد» سود جست.

۵ ـ چنین نقشی، گرچه نشانه هایی از نقش «ژاندارم منطقه» در دوره ی شاه گوربگور شده و خیانتکار ایران را داراست با آن یکی و همتراز نیست و نمی تواند باشد. رژیم دزدان اسلام پیشه در کشورمان به شَوَند دگرگونی های بزرگ تراز نیروهای جهان و خواست های نیرومند و همچنان برآورده نشده ی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، ورشکسته تر و ناپایورتر از آن است که بتواند چنان نقشی را داشته باشد یا از نو بازیابد.

۶ ـ برگرفته از گزارشِ «پیشنهاد ترکیه به روسیه برای همکاری در مبارزه علیه داعش»، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی «یانکی» ها: «رادیو فردا»، ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۵  

۷ ـ همانجا (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!