«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

گامی بجا و به هنگام در برابر یورش و کودتای فاشیست ها و پشتیبانان شان در اوکرایین! ـ بازپخشش

مجلس «جمهوری خودمختار کریمه»، امروز (۲۰ اسپند ماه ۱۳۹۲) با بیش از ۹۶ درصد آرای نمایندگان به «اعلامیه استقلال جمهوری خودمختار کریمه و شهر سواستوپل» رأی مثبت دادد. پنج روز دیگر نیز مردم این جمهوری کوچک در یک همه پرسی در این باره شرکت خواهند نمود و پیشاپیش روشن است که رای آن ها چندان تفاوتی با رای نمایندگان مجلس این جمهوری خودمختار نخواهد داشت. 

در این باره، یکی از تارنگاشت های پارسی زبان وابسته به شغال های دنباله رو امپریالیست های «یانکی» در کشور هلند، چنین برنامی برای یادداشت پر از دروغ و فریبکاری خود برگزیده است:
«پارلمان کریمه به جدایی از اوکراین رأی داد»۱ 

پیش تر، درباره ی دروغ همانند دیگری درباره ی رویدادهای ناگوار اوکرایین، نوشته بودم:
«پس از موافقت پارلمان روسیه با درخواست پوتین، رییس جمهور روسیه برای فرستادن نیروی نظامی به شبه جزیره ی کریمه، همه ی خبرگزاری های امپریالیستی یا وابسته به آن ها برای یادداشت ها و نوشتارهای خود در این زمینه، برنامی کم و بیش اینچنین برگزیده اند: 
”پارلمان روسیه با دخالت نظامی در اکرایین موافقت کرد“! ...

در اینجا، کاری به درست یا نادرست بودن موافقت مجلس دومای روسیه با درخواست پوتین ندارم ... تنها به دروغ تاریخی نهفته در چنان برنامی کار دارم؛ به این کار دارم که کریمه، یک جمهوری خودمختار در دوره ی پیش از فروپاشی اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی بوده و همچنان هست. به این ترتیب، موافقت پارلمان روسیه با افزایش نیروی نظامی روسیه در کریمه که در آنجا پایگاه نظامی نیز دارد را نمی توان دخالت مستقیم در اکرایین بشمار آورد؛ این، دروغی بزرگ است که رسانه های امپریالیستی، دربرگیرنده ی بخش های پارسی زبان آن ها، پی می گیرند؛ رسانه هایی که در بسیاری از آن ها ”چپ های شرمگین پیشین“ یا همانا خودفروختگان بیشرم کنونی، کار بدست هستند و اکنون برای همان امپریالیست هایی قلم می زنند که دورترها می خواستند قلم پای شان را بشکنند!»۲ 

نمی توانم خرسندی خود را از واکنش بجا و به هنگام مجلس کریمه و رای بسیار بالای نمایندگان آن پنهان کنم؛ خرسندیم از آن سویه نیست که این جمهوری خودمختار کوچک در چارچوب هماوندی های سیاسی ـ حقوقی نزدیک تر با روسیه قرار خواهد گرفت که بیش تر از این سویه است که از کشانده شدن خونریزی و کشتار و سرکوب مردم از سوی باندهای فاشیستی کودتاچی به آنجا که اینک کشور اوکرایین را جولانگاه هرج و مرج جویی، کمونیست کشی و آتش زدن اینجا و آنجا قرار داده اند، دستِ کم در یک بازه ی زمانی که امیدوارم هرچه بیش تر به درازا بکشد، جلوگیری خواهد شد.

بر پایه ی یادداشت یادشده در آن تارنگاشت وابسته و از زبان «سخنگوی مجلس نمایندگان کریمه»، چنین  آمده است:
«پس از برگزاری همه‌پرسی، کریمه به ‌عنوان عضو مستقل فدراسیون روسیه به‌شمار خواهد رفت.»۳ در جای دیگری از همین یادداشت با گستاخی هرچه بیش تر آمده است:
«دولت موقت اوکراین در کی‌یف، آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که تصمیم پارلمان کریمه و همه‌پرسی روز یکشنبه را به‌رسمیت نمی‌شناسد ...»۴ 

پیشاپیش روشن است که این شاخ و شانه کشی گستاخانه از سوی مشتی آدمکش و خودفروخته که با پول و پشتیبانی همه جانبه ی اهریمن سرمایه داری جولان می دهند و از سوی همان ها نام بیجا و ریشخندآمیز «دولت موقت اوکرایین» را دریافت نموده اند، دیر یا زود با پاسخ کوبنده ی مردم کریمه و نیز اوکرایین روبرو خواهد شد. رویدادهای ناگوار آن کشور و همین خبر که از خبرگزاری جهانی «رویترز» برگرفته و دوباره از سوی خودفروختگان پارسی زبان آن تارنگاشت قرقره شده، بسان موردهای بسیار دیگری که در دو دهه ی گذشته، بارها و بارها نمونه هایی از آن را در گوشه و کنار جهان گواه بوده ایم، اندازه ی راستگویی، راستکرداری و پایوری کشورهای امپریالیستی به مانش ها و دستاوردهای ارزشمند آدمی چون «آزادی های اجتماعی»، «حقوق آدمی»، «دمکراسی» و «پاسداری از حق حاکمیت کشورها و ملت ها در برگزیدن راه رشد و سرنوشت خود» را که فرآورده های دوران پیروزی و پیشرفت سوسیالیسم در جهان بوده و هست را به نمایش می گذارند!

آنچه هم اکنون با پشتیبانی همه جانبه ی کشورهای امپریالیستی اروپای باختری و امپریالیست های «یانکی» از آنسوی اقیانوس در کشور اوکرایین رخ می دهد و باندهای فاشیستی، آشکارا و دیگر نه آنچنان پوشیده چون رویدادهای چندی پیش کشور یونان پا به میدان نهاده اند، از سویی یادآور چگونگی نیروگرفتن باندهای فاشیستی به یاری بزرگ ترین بنگاه های امپریالیستی آلمان و دیگر کشورهای اروپای باختری در دوره ی پیش از جنگ دوم جهانی است و از سوی دیگر بحران همه جانبه و زمینگیر شدن بیش از پیش سامانه ی سرمایه داری امپریالیستی را بازتاب می دهد؛ بحرانی که اگر جلوی گسترش آن به کشورهای دیگر که در بسیاری موردها چون اوکرایین با پایمال نمودن حق حاکمیت ملی همراه بوده، گرفته نشود، بی هیچ گفتگو و گمانی، سرانجام به جنگ جهانی گسترده تری از دو جنگ پیشین، شاید این بار به گستره ی کره زمین، فرا خواهد رویید.

همه ی آن ها که کم و بیش از زندگی و تاریخ آموخته اند و ژرفای بحران و امکان گسترش و فرارویی آن به جنگی دامنگیر با جنگ ابزارهای هسته ای و نوترونی و ... را درمی یابند، همه ی نیروی خود را برای ایستادگی در برابر فاشیسم به عنوان نماد چهره ی راستین و بی صورتک امپریالیسم، برای شکست و نابودی سامانه ی اهریمنی سرمایه داری بسیج نموده و بکار می گیرند. پیش از هرچیز نباید گذاشت تا مردم ناآگاه را درباره ی آماج های راستین فاشیست ها و راستگرایان تندرو  بفریبند؛ اگر امروز جلوی آن ها را در اوکرایین نگیریم، فردا در جای دیگر با دشواری های بزرگ تر روبرو خواهیم بود. امپریالیست ها، آنگاه که بیم نابودی شان در میان باشد، جعبه ی پاندورای خود را به تمامی خواهند گشود و کیسه های زر انباشته از چپاولگری و بهره کشی مردمان جهان را تا آنجا که باید و شاید در راه پاسداری از منافع پلید خود بکار خواهند گرفت. می دانیم که با چه دشمنی سر و کار داریم و ناچاریم چون گذشته با دستانی تهی دربرابرشان بایستیم! تنها چیزی که پشتیبان معنوی ماست، روند فرارونده و مارپیچ تاریخی است که ما، نیروهای راستین چپ، کمونیست ها و دیگر نیروهای پیشرو به همراه توده های دست ورز و اندیشه ورز مردم زحمتکش، همگی نه تنها در این مارپیچ روانیم که آن را می سازیم و راه آن را به پیش رو و فرازی بالاتر می گشاییم.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ اسپند ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/03/blog-post_2766.html

پانوشت: 

۱ ـ «پارلمان کریمه به جدایی از اوکراین رأی داد»، ۲۰ اسپند ماه ۱۳۹۲،  تارنگاشت «رادیو زمانه»، وابسته به حاکمیت پلید و دنباله روی کشور هلند 

۲ ـ  «دخالت نظامی روسیه در اکرایین، دروغ بزرگی است!»، ب. الف. بزرگمهر، دهم اسپند ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/03/blog-post_2.html

۳ ـ «پارلمان کریمه به جدایی از اوکراین رأی داد»، ۲۰ اسپند ماه ۱۳۹۲،  تارنگاشت «رادیو زمانه»، وابسته به حاکمیت پلید و دنباله روی کشور هلند 

۴ ـ همانجا

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!