«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ تیر ۱۸, یکشنبه

در روزگار بدِ شهر ...

سروده ای برای کودکان جنگزده

در روزگار بدِ شهر
نه پرندەام
تا برایتان سرودی بخوانم
نه درخت
تا بر فراز سرتان چتری بگسترانم
نه ابرم
تا بر غُبار راهتان اشکی فشانم
و نه خورشیدی
تا از صبحی پر طراوت سرشار گردانَمتان
انسانم ...
درد ِ مُضاعفِ همچونْ شمایی
دهانی گشوده به ناحقیقتی
و دستی برگشاده به
فریبی ... 

از «گوگل پلاس»

برنام را از متن سروده برگزیده ام. ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!