«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ فروردین ۲۲, سه‌شنبه

حسن کوتول با آمار کشتی می گیرد ...

الحمدلله دوستان به کمک ما شتافتند و نشان دادند که شمار بدار آویخته شدگان در سال ۲۰۱۶، چهل و دو درصد کاهش یافته است.۱ تازه شمار بدار آویخته شدگان چین که سر به میلیون ها می زند۲ را نادیده گرفته اند. خوب! اگر ما این را بگیریم و کمی هم سر و تهش را بزنیم، آیا در آمار دستکاری کرده ایم؟! در این کشور همیشه کسانی هستند که نیمه ی تهی شده ی لیوان را می بینند؛ ولی نیمه ی پر آن که پنجاه و پنج درصد است را نمی بینند و جار و جنجال به پا می کنند.

از زبان آخوند پفیوز امنیتی: ب. الف. بزرگمهر ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۶

پی نوشت:

۱ ـ «بالاترین آمار ثبت‌شده جهانی، در عین کاهش چشمگیر اعدام در ایران» (گزارش زیر)، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۶

۲ ـ آخوند مشنگ که اندک سررشته ای از آمار نیز ندارد، در سنجشی نسبی با کارکرد رژیم تبهکار و «دولت زهدان اجاره ای» در همین چند سال، شاید چنین می پندارد که چون شمار چینی ها بیش از چند میلیارد است، بیگمان چند میلیون از آن ها بدار آویخته شده اند!

***

«سازمان بخشودگی جهانی» (سازمان عفو بین‌الملل) در گزارش سالیانه خود از کاهش ۴۲ درصدی شمار بدار آویختن ها (اعدام ‌ها) در ایران در سال ۲۰۱۶ در سنجش با سال پیش از آن آگاهی می‌دهد. با این همه، بنابراین گزارش، همچنان ۵۵ درصد از بدار آویختن‌های ثبت‌شده در جهان در ایران انجام شده است.

این سازمان فرادولتی* دیده بان حقوق آدمی، ۲۲ فروردین ماه، می‌گوید رویهمرفته ۵۶۷ مورد بدار آویختن با حکم دادگاه، در سال ۲۰۱۶ ترسایی در ایران ثبت شده‌است. با بدیده گرفتن موردهای رسمی در سال ۲۰۱۵ که ۹۷۷ مورد بود، شمار بدار آویختن‌ها ۴۲ درصد کاهش داشته ‌است.

در گزارش «سازمان بخشودگی جهانی» یاد شده که دولت چین شمار بدار آویختن‌های انجام‌شده در آن کشور را بخشی از داده های پوشیده نگاه می‌دارد و به این خاطر نهادهای جهانی دسترسی به این آمار ندارند.

به این شوند، سنجش آمارهای جهانی در گزارش «سازمان بخشودگی جهانی» با نادیده گرفتن چین انجام شده و از این سنجش چنین برمی‌آید که در سال ۲۰۱۶ ترسایی، ۵۵ درصد از کل بدار آویختن‌های ثبت‌شده ی جهان در ایران انجام شده است.

سازمان «سازمان بخشودگی جهانی»، همچنین بر این نکته پای فشرده که به شَوَند کاهش شمار بدار آویختن‌ها در ایران و پاکستان، آمار سال گذشته که خود آماری بی پیشینه بود نیز کاهش یافته ‌است. «سازمان بخشودگی جهانی» افزوده‌است، کل بدار آویختن‌ها همچنان بیش از میانگین موردهای‌ ثبت شده در دهه ی گذشته ترسایی ‌است.

برگرفته از گزارش «بالاترین آمار ثبت‌شده جهانی، در عین کاهش چشمگیر اعدام در ایران»، تارنگاشت وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»، ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۶

این گزارش رویهمرفته شلخته از سوی اینجانب، ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی شده است. برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر

* روشن نیست آماج سخن این تارنگاشت مزدور از کاربرد «سازمان فرادولتی» بگونه ای باریک چیست. به هر رو، اگر آن را سازمانی ناوابسته به دولت های امپریالیستی می خواهد جا بزند، شکر فراوان خورده است. سازمان یاد شده به آرش باریک واژه به واژه، سازمانی وابسته به سیاست های امپریالیستی است و همسو با آن سیاست گام برمی دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!