«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۶ فروردین ۲۳, چهارشنبه

می دانید او کیست؟ از پیشینه اش هیچ آگاهید؟

این حتا گرگ نیست؛ مردارخواری است. درمی یابی؟!

آن امام آدینه ی چشم دریده، یکی دو سال پیش در هماوندی با یکی از گزینش های فرمایشی گفته بود:
«... باید تنور گرم شود؛ ولی از تنور داغ باید نان پخته دربیاید نه نان سوخته.»۱ امسال هم باز همان آش و همان کاسه است؛ افزون بر آنکه «آقا بیشعور نظام»، سرانجام ناگزیر شد تا سپارش های خردمندانه ی «گرگعلی»۲ را تا اندازه ای هم شده، بگوش گیرد تا اندکی هم شده، شور و نشاط را به تنور فسرده ی "گزینش" مردم خر کنی بازگرداند؛ گرچه بجای «گرگعلی» یا گرگ درست و حسابی دیگری، کفتار یا همانا مردارخوار را میدان داد تا در چشم و همچشمی با روباه ریش حنایی روشن نمایند کدامیک نامزد صالح و کدامیک نامزد اصلح نظام از آب در خواهند آمد. اگر می پندارید که «آقا بیشعور نظام» از بیخ عرب است۳ و از سیاست چیزی سرش نمی شود، سخت در اشتباهید. از بس مردم گفتند: گزینش میان بد و بدتر نمی خواهیم و این اندیشه ی کفرآمیز نه از ذهن شان بیرون می رود و نه از زبان شان می افتد، «آقا بیشعور» را به این اندیشه ی ناب که در آن جز «پولیتیک» و «تاکتیک» و اینا، نخود لوبیاهای دیگری نیز یافت می شود، واداشت که بجای آن، «گزینش میان خوب و بهترین»۴ را بنشاند. خوب! چه کسی یا ببخشید، باید بگویم: کدام جانوری بهتر از مردارخوار در نظام سپندینه ی آسمانی و ریسمانی؟۵

اکنون شما بیا و از این جوان ها که تصویرهای شان را درج کرده اند، بپرس:
می دانید او کیست؟ از پیشینه اش هیچ آگاهید؟

بویژه از آن ورپریده در سمت راست و پایین تصویر که انگار به بازی «گرگم به هوا» با آخوند تبهکار سرگرم یوده و در جایی پنهان شده و با ناز و غمزه وی را فرا می خواند، باید پرسید:
می دانی با چه جانوری به بازی سرگرم شده ای؟ این حتا گرگ نیست؛ مردارخوار است. درمی یابی؟!

می توان چهره ی آن جانور پلید و زشت رو که آب از لب و لوچه اش آویزان شده را نیز به پندار آورد که می گوید:
بله، بله! می آییم! بگذارید انشاء الله این چند گونی آرد را میان مستمندان پخش کنیم، خدمت خواهیم رسید ...

ب. الف. بزرگمهر ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۶

پی نوشت:

۱ ـ «دلیل هشدارهای برخی بزرگان این است که باید تنور گرم شود؛ ولی از تنور داغ باید نان پخته دربیاید نه نان سوخته.»، «نشانه خدا» احمد خاتمی در گفتگو با «خبرگزاری مهر»، ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۴

۲ ـ «آگهی انتخاباتی گرگعلی!»، ب. الف. بزرگمهر، ۱۹ اردی بهشت ماه ۱۳۹۲

http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/05/blog-post_5711.html  

۳ ـ آنگونه که گفته می شود: در مثل، مناقشه نیست.

۴ ـ یا «گزینش میان شایسته و شایسته ترین»! همانگونه که می بینید از «نامزدهای شایسته تر» نشانه ای نیست؛ یکی «صالح» است و دیگری «اصلح»؛ والسّلام بزبان کژدم گزیده شان!

۵ ـ این نیز بماند و در اینجا به آن نپرداخته ام که «آقا بیشعور نظام»، هم در جایگاه نماینده ی رژیمی ورشکسته و تن داده به خواری در برابر کشورهای امپریالیستی و هم به شَوَندی هماوند با خواست های پنهان نگاه داشته ی خویش، در فرجام کار، ناچار به برگماری دوباره ی آخوند پفیوز امنیتی: «روباه ریش حنایی» خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!